THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

xem tại đây